Táo quân 2017 bản Full chính thức Táo quân 2017 bản Full chính thức 0 210
Táo quân 2016 bản Full chính thức Táo quân 2016 bản Full chính thức 0 174
Táo quân 2015 bản Full chính thức Táo quân 2015 bản Full chính thức 0 188
Táo quân 2014 bản Full chính thức Táo quân 2014 bản Full chính thức 0 173
Táo quân 2013 bản Full chính thức Táo quân 2013 bản Full chính thức 0 152
Táo quân 2012 bản Full chính thức Táo quân 2012 bản Full chính thức 0 155
Táo quân 2011 bản Full chính thức Táo quân 2011 bản Full chính thức 0 160
Táo quân 2010 bản Full chính thức Táo quân 2010 bản Full chính thức 0 156
Táo quân 2009 bản Full chính thức Táo quân 2009 bản Full chính thức 0 159
Táo quân 2008 bản Full chính thức Táo quân 2008 bản Full chính thức 0 122
Táo quân 2007 bản Full chính thức Táo quân 2007 bản Full chính thức 0 90
Táo quân 2006 bản Full chính thức Táo quân 2006 bản Full chính thức 0 90
Táo quân 2005 bản Full chính thức Táo quân 2005 bản Full chính thức 0 111
Táo quân 2004 bản Full chính thức Táo quân 2004 bản Full chính thức 0 87
Táo quân 2003 bản Full chính thức Táo quân 2003 bản Full chính thức 0 99