Táo quân 2017 bản Full chính thức Táo quân 2017 bản Full chính thức 0 105
Táo quân 2016 bản Full chính thức Táo quân 2016 bản Full chính thức 0 76
Táo quân 2015 bản Full chính thức Táo quân 2015 bản Full chính thức 0 83
Táo quân 2014 bản Full chính thức Táo quân 2014 bản Full chính thức 0 80
Táo quân 2013 bản Full chính thức Táo quân 2013 bản Full chính thức 0 71
Táo quân 2012 bản Full chính thức Táo quân 2012 bản Full chính thức 0 76
Táo quân 2011 bản Full chính thức Táo quân 2011 bản Full chính thức 0 75
Táo quân 2010 bản Full chính thức Táo quân 2010 bản Full chính thức 0 74
Táo quân 2009 bản Full chính thức Táo quân 2009 bản Full chính thức 0 72
Táo quân 2008 bản Full chính thức Táo quân 2008 bản Full chính thức 0 50
Táo quân 2007 bản Full chính thức Táo quân 2007 bản Full chính thức 0 26
Táo quân 2006 bản Full chính thức Táo quân 2006 bản Full chính thức 0 22
Táo quân 2005 bản Full chính thức Táo quân 2005 bản Full chính thức 0 27
Táo quân 2004 bản Full chính thức Táo quân 2004 bản Full chính thức 0 24
Táo quân 2003 bản Full chính thức Táo quân 2003 bản Full chính thức 0 26