Táo quân 2017 bản Full chính thức Táo quân 2017 bản Full chính thức 0 155
Táo quân 2016 bản Full chính thức Táo quân 2016 bản Full chính thức 0 119
Táo quân 2015 bản Full chính thức Táo quân 2015 bản Full chính thức 0 134
Táo quân 2014 bản Full chính thức Táo quân 2014 bản Full chính thức 0 121
Táo quân 2013 bản Full chính thức Táo quân 2013 bản Full chính thức 0 110
Táo quân 2012 bản Full chính thức Táo quân 2012 bản Full chính thức 0 110
Táo quân 2011 bản Full chính thức Táo quân 2011 bản Full chính thức 0 108
Táo quân 2010 bản Full chính thức Táo quân 2010 bản Full chính thức 0 109
Táo quân 2009 bản Full chính thức Táo quân 2009 bản Full chính thức 0 110
Táo quân 2008 bản Full chính thức Táo quân 2008 bản Full chính thức 0 86
Táo quân 2007 bản Full chính thức Táo quân 2007 bản Full chính thức 0 57
Táo quân 2006 bản Full chính thức Táo quân 2006 bản Full chính thức 0 50
Táo quân 2005 bản Full chính thức Táo quân 2005 bản Full chính thức 0 58
Táo quân 2004 bản Full chính thức Táo quân 2004 bản Full chính thức 0 53
Táo quân 2003 bản Full chính thức Táo quân 2003 bản Full chính thức 0 59